Zwroty i reklamacje

Postanowienia dotyczące odstąpienia, zwrotów i reklamacji – wyciąg z Regulaminu Sklepu Internetowego „X-booster”:
V. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta - który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towaru.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w formie pisemnej. Oświadczenie należy wysłać na adres: 
 • LUNA CORPORATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie (adres siedziby: ul. Obornicka 174, 62-002 Suchy Las) lub 
 • drogą elektroniczną, tj. formie korespondencji e-mail na adres: [email protected].  
 1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenie o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia, Kupujący zakupił więcej niż jeden Towar, odstąpienie może dotyczyć wszystkich lub tylko wybranych przez Kupującego Towarów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Towaru (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Kupujący odstąpił.
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta.
VI. Skutki odstąpienia od umowy
 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał od Kupującego oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. 
 2. Zwrot płatności dokonany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego podczas transakcji zakupu Towaru, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inną formę zwrotu płatności, która nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami. W każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztem przesyłki zwracanego Towaru.
 3. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Zwracany Towar należy przesłać na adres: LUNA CORPORATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie (adres siedziby: ul. Obornicka 174, 62-002 Suchy Las). Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 5. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Jeżeli dostarczony Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zakres wskazany w zdaniu powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwracanego Towaru, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość Towaru uszkodzonego.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje: (a) w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (b) w przypadku gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, i umowa ta ma dla tej osoby charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, który jest udostępniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
VII. Postępowanie reklamacyjne
 1. Kupujący  będący konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, o którym mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta, może złożyć reklamację wobec Sprzedawcy w przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową. Podstawą prawną reklamacji jest niezgodność Towaru (zakupionego produktu) z umową określona w przepisach Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w rozdziale 5a ww. Ustawy.
 2. Postanowienia niniejszego Rozdziału mają zastosowanie do Kupujących, o których mowa w pkt. 1 powyżej. 
 3. W razie braku zgodności Towaru z umową Kupującemu, przysługuje wobec Sprzedawcy odpowiednie roszczenie reklamacyjne o doprowadzenie Towaru do zgodności z umową.  
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową, jeżeli brak zgodności Towaru z umową istniał w chwili wydania rzeczy (Towaru) Kupującemu lub został uszkodzony w trakcie  dostawy. Odpowiedzialność Sprzedawcy, w tym zakres oraz czas trwania, określają przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Oświadczenie reklamacyjne należy wysłać na adres: LUNA CORPORATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie (adres siedziby: ul. Obornicka 174, 62-002 Suchy Las) lub w formie korespondencji e-mail na adres: [email protected] (w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, Sprzedawca rekomenduje, aby Kupujący w tytule podał numer zamówienia i wpisać: „reklamacja”). 
 6. Sprzedawca rekomenduje, aby reklamacja zawierała: imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer zamówienia, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, w tym informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady (o ile to możliwe udokumentowanie rzeczonej wady, np. w formie zdjęć), a także konkretne żądanie Kupującego związane ze składaną reklamacją. Przekazanie powyższych informacji ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Zachowanie opisanych powyżej wymogów nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem tychże. 
 7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Kupującego składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 8. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku wyraźnego oświadczenia Kupującego o preferowanym przez niego sposobie zawiadomienia o  rozpatrzeniu reklamacji Kupujący, który złożył reklamację w formie pisemnej, zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu listem poleconym na adres podany w reklamacji, a w przypadku reklamacji składanych w formie wiadomości elektronicznej - w formie wiadomości e-mail, na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedawca powiadomi o tym Kupującego podając powody tej decyzji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. W przypadku uznania zasadności złożonej reklamacji, z której wynika obowiązek Sprzedawcy zwrotu całości lub części zapłaconej ceny, zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego podczas transakcji zakupu Towaru, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inną formę zwrotu płatności, która nie jest związana z żadnymi kosztami po jego stronie. 
VIII. Postanawiania dotyczące sporów konsumenckich
 1. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Kupującego będącego konsumentem, ten może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
 • może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
 • może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
 • może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 • może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.
 2. Przedstawione powyżej zapisy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Każdorazowo oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie reklamacji złożonej przez Kupującego (będącego konsumentem), spór nie został rozwiązany.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(Sklep Internetowy x-booster.energy)

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

Sprzedawca (adresat):

Luna Corporate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie

adres siedziby: ul. Obornicka 174, 62-002 Suchy Las,

adres poczty elektronicznej: [email protected],

KRS: 0000873454, NIP: 6751740806, REGON: 387707640

 

OŚWIADZCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja niżej podpisana/podpisany(1) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towaru/Towarów:

_________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy/odbioru(1) Towaru/Towarów: _________­­­_______________________________

Imię i nazwisko Kupującego: ________________________________________________

Adres Kupującego: _______________________________________________________

Sposób zwrotu środków(2):         

□            przelewem – na rachunek bankowy numer (prosimy podać numeru rachunku bankowego oraz nazwy banku):

___________________________________________________________________________

□            zwrot na kartę kredytową – przy użyciu karty kredytowej, którą dokonano zakupu;

 

UWAGI: ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Data: __________________________ Podpis Kupującego: ______________________.

 

(1) Niepotrzebne skreślić.

(2) Proszę zaznaczyć symbolem X wybraną formę zwrotu środków.

Pobierz załącznik PDF --> WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl